Leta i den här bloggen

måndag 27 augusti 2018

Valspecial 3

Liberalerna svarade som följer:

Hej,

Jag bifogar vårt skärgårdsprogram med detta mail. Några av de saker vi vill göra är:
  1. Slå vaktvakt om resurserna för miljöövervakning och insatserna för ett rikt växt- och djurliv i skärgården. Skärgårdsstiftelsen, Svealands kustvattensvårdsförbund och Mälardalens Vattenvårdsförbund är exempel på viktiga aktörer på detta område och vi värnar om ett fortsatt stöd till deras viktiga verksamhet.Miljöövervakningen spelar en viktig roll för att följa upp miljötillståndet i och längs Östersjön.
  2. Genom skärpta regler på EU-nivå och ekonomiska incitament i form av till exempel differentierade hamnavgifter vill vi minska utsläpp och tömningslatrin från stora fartyg som trafikerar Stockholms skärgård.
  3. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt för sig som fritidsbåtsägare. Utbudet av båttankstömningsstationer för fritidsbåtar ska därför utökas i skärgården.
  4. Spridning av mikroplaster måste förebyggas och t.ex. bättre filter på kommunala reningsverk behöver utvecklas, men även andra, mer innovativa lösningar behöver utvecklas och testas. Lagstiftningen kring produkter som innehåller mikroplaster behöver skärpas.
  5. Vi vill undersöka möjligheten att låta föreningar mot någon form av ersättning hjälpa till att städa och rensa upp i skärgården.
  6. Det av Länsstyrelsen utfärdade så kallade grupptillståndet för jakt efter mink inom vissa områden ska upprätthållas och Länsstyrelsen måste se till att det sker en övervakning av stammens utveckling och utbredning.
  7. Vi menar att det stora antalet sälar motiverar licensjakt, då de orsakar stora skador och är påtagligt starka konkurrenter till det lokala kustnära fisket. Fortsatt skydd för gråsälarna ska dock råda i områden avsatta som sälskyddsområden.
  8. Skarv omfattas av fågeldirektivet och är därmed skyddad, men beslut om skyddsjakt får fattas. Det görs också i relativt stor utsträckning och populationen i Sverige ökar inte mera sen några år, även om de lokalt kan upplevas orsaka stora problem. Liberalerna är för skyddsjakt men vill samtidigt understryka att människan har ett ansvar för problemen med fiskebeståndet och dagens ekologiska status i våra hav och sjöar. Vare sig skarven eller gråsälen är ansvarig för bottendöden i Östersjön.

Med vänliga hälsningar,
Robert

Robert Beronius
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Liberalerna i Norrtälje kommun


Längre än miljöpartiets men utan länkar och ungefär lika intressant/relevant. Punkten 8 är ju en uppvisning i konsten att inte ta ställning...

edit. Ett omfattande skärgårdsprogram var bifogat men det har jag inte hunnit/idats läsa ännu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar