Leta i den här bloggen

torsdag 17 maj 2018

Hur många är vi, egentligen? Och vilka är vi?

Sportfiskarna hänvisar på sin hemsida till en SCB-undersökning från 2014 enligt vilken 1,6 miljoner svenskar i åldern 16-80 år sportfiskar varje år. Till detta lägger Sportfiskarna "alla barn och ungdomar" och får så siffran 2 miljoner sportfiskare. 

Den statliga Havs- och vattenmyndigheten (HaV) anger på sin hemsida att "undersökningar visar att långt fler än en miljon svenskar ägnar sig åt fritidsfiske årligen".

I nr 1/2018 av Svenskt Fiske hänvisas i en artikel på s 22 till en ny officiell statistik från HaV enligt vilken det svenska fritidsfisket "omfattar totalt cirka 1,4 miljoner personer". I artikeln anges att HaV i begreppet fritidsfiske inbegriper även fiske med mängdfångande redskap (dvs nät och annat som inte har med sportfiske att göra). Letar man på HaV:s hemsida så hittar man statistiken och får då bla veta att den definition av begreppet fritidsfiske HaV använt är följande: "Med fritidsfiske avses i statistiken allt fiske som inte sker med stöd av tilldelad rätt att fiska i särskild omfattning, fiskelicens eller personlig fiskelicens. Undersökningen omfattar fiske som utövas enligt de grundläggande bestämmelserna i svensk fiskelag för allmänhetens fiske och fiske med stöd av enskild rätt. Det innebär att undersökningen främst omfattar fiske för fångst till det egna hushållet, rekreation, turism och tävling men också inom sötvattensområdet ett visst fiske för avsalu.

2 miljoner är fler än 1,4 miljoner. Rimligen kan det inte finnas fler sportfiskare  än fritidsfiskare. Men vad är en sportfiskare? Förr hade Sportfiskarna etiska regler som definierade vilket fiske som förtjänade att kallas sportfiske. Nu verkar man vilja räkna in allt fiske som bedrivs med spö och för nöjes skull. Och, om jag förstått statistikuppgifterna ovan rätt, ett godtyckligt antal individer därutöver för att komma upp i en lagom rund och imponerande siffra. Vilket antal skulle man komma upp i om man bara räknade de som iakttar de sportfiskeetiska reglerna? Skulle det bli ens en miljon? Är det därför som reglerna gömdes undan?

edit. Enligt motsvarande undersökning avseende 2013 angavs antalet fritidsfiskande, mätt på samma sätt, till 1,7 miljoner. Det skulle alltså, på fem år, ha skett en ganska stor minskning av fritidsfisket. Eller så är mätmetoden otillförlitlig. Varför Sportfiskarna på sin hemsida fortfarande kör med en siffra från "hösten 2014" är oklart.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar